Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

1395 COBB PKWY. N., SUITE K, MARIETTA, GA 30060  Putting personal back into

Auto Repair.

Blog

So I am not a blogger...

Posted on 16 November, 2017 at 15:05

Well as you guys know, we have moved!!  It has been hell and it is confusing to find us now, but we have faith that you lovely people will make it here.  If you can't I posted videos on here and on Facecrack....  

As usual when we head into the winter months, we see a lot of dying batteries, alternators, and (when it's really cold) cracked engine blocks.  Make sure to winterize your car.  We are running a special for $139.99 to winterize and test your electrical systems.  On another note, we are also heading into the holiday season, so please have your car checked for travel-worthiness if you are going out of town.  The worst thing is to break down far from home!!

All that said, we hope to have a "Grand Opening" or as I would prefer to call it a "Shop Warming" around the first week of December if we can just get our butts in gear and finish painting and unpacking!  Hope to see you guys!!

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

126 Comments

Reply Kristenbouri
20:44 on 20 November, 2017 
World shopping ¹1 Aliexpress
[IMAGE]https://www.chinainternetwatch.com/wp-content/uploads/alie
xpress-sales-banner.jpg
Reply Andrywhask
12:58 on 12 January, 2018 
Ïðîèçâîäñòâî ðàäèîïðîçðà÷íûõ óêðûòèé èç ìåòàëëîêîíñòðóêöèé
Reply MagNug
14:49 on 14 August, 2018 
Reply KelRittee
14:42 on 23 January, 2019 
Cod Provera Ralovera Best Website In Internet No Prescription Estradiol Amoxicillin For Sinus Infections viagra vs cialis Vendita Levitra Generico Miglior Prezzo Canadian Discount Rx Services
Reply Ellsimi
6:10 on 29 January, 2019 
Medrol 4mg From Mexico Weird Taste In Mouth Amoxicillin viagra Buy Clomid Online Ship Usa Who Has The Cheapest Levitra Propecia Saw Palmetto Levels
Reply Carrieoa
8:53 on 22 March, 2019 
Carrie Underwood is my favourite US singer. She is young, beautiful and charming female in her 30s. Her voice takes me away from all troubles of this world so I can enjoy my life and listen songs created by her. Now she is on a Cry Pretty 360 Tour started in May of 2019. The concerts scheduled for this year, up to the last day of October. Ticket prices are moderate and available for all men and women with different income. If you are a country music lover as me, then you must visit at least one of her concert. All tour dates are available at the Carrie Underwood tour Washington. Open the website and make yourself familiar with all Carrie Underwood concerts in 2019!
Reply Gecgully
16:24 on 23 December, 2019 
Hello. Smile more. people
get cialis doctor


See you in New Year 2020
Generic Cialis usa
Reply JamesCrunc
18:33 on 6 February, 2020 
natural snore remedies studiomerliniortodonzia.it/cgi-bin/bentelan.htm dry skin remedy
Reply Josephorbip
7:25 on 2 July, 2020 
забоÑ? из пÑ?оÑ?лиÑ?Ñ?а под клÑ?Ñ? https://kuprnn.ru евÑ?оÑ?Ñ?акеÑ?ник забоÑ?Ñ?
Reply Waynelib
13:18 on 5 July, 2020 
Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во длÑ? Ñ?Ñ?анениÑ? инÑ?оÑ?маÑ?ии http://zdoroviepro100.ru/narodnye-recepty/naruzhnoe-vospalenie-na
rodnye-recepty.html
Reply Jefferyfluro
13:54 on 5 July, 2020 
Ñ?плиÑ?-Ñ?иÑ?Ñ?ема кÑ?пиÑ?Ñ? Ñ?олодилÑ?нÑ?й моноблок Ñ?ена Ñ?плиÑ?-Ñ?иÑ?Ñ?ема длÑ? Ñ?олодилÑ?ной камеÑ?Ñ?
Reply Jefferyfluro
13:54 on 5 July, 2020 
кÑ?пиÑ?Ñ? каналÑ?нÑ?й кондиÑ?ионеÑ? инÑ?еÑ?неÑ? магазин Ñ?плиÑ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? доÑ?Ñ?авка по Ñ?оÑ?Ñ?ии Ñ?плиÑ? Ñ?иÑ?Ñ?ема кÑ?пиÑ?Ñ?
Reply Wesleyadher
8:33 on 7 July, 2020 
live Ñ?Ñ?авки кÑ? го дейÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ий бонÑ?Ñ? код на Ñ?енÑ?Ñ?бÑ?Ñ? бонÑ?Ñ? кодÑ? длÑ? воÑ?лд оÑ? Ñ?анкÑ? май 2017 Ñ?Ñ?леÑ?ки кÑ? го длÑ? бомжей оÑ? 1 Ñ?Ñ?блÑ? Ñ? магазином лÑ?Ñ?Ñ?ие пÑ?огÑ?аммÑ? длÑ? авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?кого заÑ?абоÑ?ка в инÑ?еÑ?неÑ? бездепозиÑ?нÑ?й бонÑ?Ñ? в казино онлайн Ñ?оп 2017 в Ñ?оÑ?Ñ?ии лÑ?Ñ?Ñ?ий заÑ?абоÑ?ок в инÑ?еÑ?неÑ? на пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?е Ñ?екламÑ? как назÑ?ваеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айÑ? где делаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?авки Ñ?оÑ?Ñ?м Ñ?айÑ?Ñ? Ñ? Ñ?алÑ?вой кÑ? го Ñ?паÑ?ибо оÑ? Ñ?беÑ?банка бонÑ?Ñ? за Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ? игÑ?Ñ? Ñ? вкладÑ?ванием денег бонÑ?Ñ? код на 10000 голдÑ? игÑ?овÑ?е авÑ?омаÑ?Ñ? онлайн пÑ?и Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ии бонÑ?Ñ? онлайн Ñ?имÑ?лÑ?Ñ?оÑ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?иÑ? кейÑ?ов в кÑ? го меÑ?од киÑ?елева заÑ?абоÑ?ок в инÑ?еÑ?неÑ?е оÑ?зÑ?вÑ?

воздÑ?Ñ?наÑ? Ñ?иÑ?Ñ?ема амÑ?леÑ? http://www.vlmusic.ir/index.php/forum/suggestion-box/18634#18772 оÑ?веÑ? из игÑ?Ñ? 94 денÑ?ги оÑ?веÑ?Ñ? http://mistercarp.ru/communication/forum/messages/forum4/message1
196/1143-kak-sazhat-semena-konopli?result=new#message1196 аÑ?Ñ?оÑ?иаÑ?иÑ? некоммеÑ?Ñ?еÑ?киÑ? обÑ?азоваÑ?елÑ?нÑ?Ñ? оÑ?ганизаÑ?ий Ñ?егионов http://sad.zlatsosh.ru/index.php/forum/razdel-predlozhenij/249392
-semena-gollandskoj-marikhuany#258265 Ñ?оÑ?мÑ?ла 1 гÑ?ан пÑ?и бÑ?азилии 2016 гонка Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? онлайн http://armrus.org/extranet/forum/user/18150/ Ñ?оÑ?Ñ?инг неÑ? Ñ?нжелÑ? http://www.book-markt.ru/forum/user/37678/

игÑ?Ñ? длÑ? пк в коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? можно заÑ?абоÑ?аÑ?Ñ? денÑ?ги как Ñ?еÑ?ез Ñ?еÑ?минал пеÑ?евеÑ?Ñ?и денÑ?ги в игÑ?Ñ? ваÑ?Ñ?ейÑ? казино онлайн бонÑ?Ñ? без депозиÑ?а налог Ñ? заÑ?абоÑ?ка в инÑ?еÑ?неÑ?е Ñ?Ñ?авки на Ñ?Ñ?Ñ?бол 1xbet оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ? игÑ?Ñ? андÑ?оид Ñ? вÑ?водом Ñ?еалÑ?нÑ?Ñ? денег 2017 год пÑ?овеÑ?еннÑ?е игÑ?Ñ? Ñ? вÑ?водом денег без баллов кÑ? го Ñ?Ñ?леÑ?ка life Ñ?еалÑ?нÑ?е заÑ?абоÑ?ки в инÑ?еÑ?неÑ?е в Ñ?кÑ?аине без вложений взламÑ?ваÑ?Ñ? игÑ?Ñ? на денÑ?ги

как полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? денÑ?ги за игÑ?Ñ? в steam https://comhouse.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=19
10 докÑ?менÑ?Ñ? длÑ? подаÑ?и в иÑ?нÑ? Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ии ип http://service.gepart.su/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=13070 бÑ?кмекеÑ?Ñ?каÑ? конÑ?оÑ?а как пÑ?авилÑ?но делаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?авки на http://rf18.ru/forum/user/184457/ как вÑ?игÑ?аÑ?Ñ? джекпоÑ? заговоÑ? http://martt.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=66150 пÑ?огнозÑ? на Ñ?поÑ?Ñ? Ñ?оп Ñ?Ñ?авок по вÑ?емÑ? миÑ?Ñ? http://mechta-dance.ru/index.php?subaction=userinfo&user=uvidif
Reply Lonniezep
11:08 on 7 July, 2020 
I recommend business's loyalty management platform https://www.m-loyalty.com/ch/api/ It has flexible settings of rewards, collecting and processing customer data, analysis and reporting.
Reply Clintonlolip
4:18 on 8 July, 2020 
оказание пÑ?авовÑ?Ñ? Ñ?Ñ?идиÑ?еÑ?киÑ? Ñ?Ñ?лÑ?г Ñ?Ñ?идиÑ?еÑ?кие Ñ?Ñ?лÑ?ги Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? по Ñ?емейнÑ?м Ñ?поÑ?ам
Reply ElbertunLoR
4:24 on 8 July, 2020 
Ñ?еÑ?миÑ?еÑ?каÑ? обÑ?абоÑ?ка меÑ?алла в Ñ?елÑ?бинÑ?ке меÑ? обÑ?абоÑ?ка изгоÑ?овление по Ñ?еÑ?Ñ?ежам в Ñ?елÑ?бинÑ?ке изгоÑ?овление деÑ?алей из меÑ?алла
Reply Wesleyadher
4:25 on 8 July, 2020 
в игÑ?е гÑ?а вайÑ? Ñ?иÑ?и код на денÑ?ги денÑ?ги Ñ?оÑ?Ñ?ийÑ?кие длÑ? игÑ?Ñ? Ñ?аÑ?пеÑ?аÑ?аÑ?Ñ? как взломаÑ?Ñ? денÑ?ги к игÑ?е Ñ?еÑ?ез аÑ?Ñ?мани кÑ?о вÑ?игÑ?ал джекпоÑ? в 1xbet как можно вÑ?игÑ?аÑ?Ñ? джекпоÑ? Ñ?каÑ?аÑ?Ñ? игÑ?Ñ? на андÑ?оид мой говоÑ?Ñ?Ñ?ий Ñ?ом много денег новаÑ? веÑ?Ñ?иÑ? бонÑ?Ñ? код 100к кейÑ?Ñ? кÑ? го новиÑ?ка Ñ?алÑ?ва Ñ?акÑ?и оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ? world of tanks 2013 бонÑ?Ñ? код бонÑ?Ñ? пÑ?и Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ии игÑ?овÑ?е Ñ?аблонÑ? длÑ? Ñ?айÑ?а html Ñ?каÑ?аÑ?Ñ? игÑ?Ñ? last day on earth survival mod много денег заÑ?абоÑ?ок в инÑ?еÑ?неÑ?е Ñ? Ñ?елеÑ?она android без вложений на кликаÑ? qiwi оÑ?зÑ?вÑ? как заÑ?абоÑ?аÑ?Ñ? игÑ?аÑ? в онлайн казино

Ñ?еÑ?еÑ?ка обдÑ?ва Ñ?еÑ?и амÑ?леÑ? http://www.oplytkarino.ru/blogs/exomygyl/semena-konopli-kupit-int
ernet.php казино 2017 бонÑ?Ñ? http://xn--80aesfdvmj0d.xn--p1ai/index.php/forum/user/69263-ulygi
c Ñ?Ñ?Ñ?ав некоммеÑ?Ñ?еÑ?кой Ñ?изкÑ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?но Ñ?поÑ?Ñ?ивной оÑ?ганизаÑ?ии http://gromada.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=95096 Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? онлайн беÑ?плаÑ?но звезднÑ?е гонки http://www.neklib.kubannet.ru/index.php/kunena/user/2988-yxigike аÑ?ендоваÑ?Ñ? виÑ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?й Ñ?оÑ?Ñ?инг https://tex-37.ru/communication/forum/messages/forum3/message5909
/5688-magazin-semyan-marikhuany?result=new#message5909

название Ñ?айÑ?а длÑ? заÑ?абоÑ?ка в инÑ?еÑ?неÑ?е пикабÑ? бонÑ?Ñ? код в игÑ?а оÑ?ион Ñ? Ñ?иÑ?ами на денÑ?ги и на Ñ?Ñ?овенÑ? беÑ?плаÑ?но код на бонÑ?Ñ?Ñ? sims 4 код бонÑ?Ñ?ов ив Ñ?оÑ?е окÑ?Ñ?бÑ?Ñ? 2016 Ñ?айÑ?Ñ? длÑ? заÑ?абоÑ?ка кÑ?ипÑ?овалÑ?Ñ?Ñ? без вложений как взломаÑ?Ñ? Ñ?айÑ? на кейÑ?Ñ? в кÑ? го Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?и об игÑ?аÑ? на Ñ?еалÑ?нÑ?е денÑ?ги заÑ?абоÑ?ок в инÑ?еÑ?неÑ?е неÑ?овеÑ?Ñ?еннолеÑ?ним Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?кий джекпоÑ? пиÑ?омник Ñ?ой

Ñ?Ñ?авки на кÑ? го найÑ? http://www.imex.hr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=use
r&id=11429 Ñ?аздел имÑ?Ñ?еÑ?Ñ?ва наÑ?одÑ?Ñ?егоÑ?Ñ? за http://test14.info-model.ru/forum/user/74002/ Ñ?Ñ?авки на Ñ?поÑ?Ñ? Ñ?поÑ?об оплаÑ?Ñ? http://staryfolwark.nazwa.pl/index.php?option=com_easybookreloade
d мод на андÑ?оид кÑ? го кейÑ?Ñ? https://sound-systems.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=100478
пÑ?огнозÑ? Ñ?нижениÑ? Ñ?Ñ?авки Ñ?еÑ?инанÑ?иÑ?ованиÑ? http://bankerot.ru/forum/messages/forum2/topic1659/message1697/?r
esult=new#message1697
Reply Edwardheide
4:58 on 8 July, 2020 
Ñ?ономеÑ?Ñ? little doctor Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ионное Ñ?доÑ?Ñ?овеÑ?ение https://www.irrigator.ru/image/catalog/pdf/little_doctor/little_d
octor_ld_300_301_302_303_sert.pdf
Reply Wesleyadher
4:18 on 9 July, 2020 
Ñ?каÑ?аÑ?Ñ? беÑ?плаÑ?но игÑ?Ñ? мод много денег на андÑ?оид онлайн оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?ие кейÑ?ов Ñ? денÑ?гами бонÑ?Ñ? код в воÑ? к 23 Ñ?евÑ?алÑ? игÑ?а Ñ?кономиÑ?еÑ?каÑ? Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?егиÑ? i игÑ?аÑ?Ñ? без Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ии Ñ? 50 Ñ?Ñ?блей вÑ?игÑ?аÑ?Ñ? джекпоÑ? поÑ?овеÑ?Ñ?йÑ?е игÑ?Ñ? Ñ?кономиÑ?еÑ?кÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?егиÑ? заÑ?абоÑ?ок на пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?е Ñ?екламÑ? без вложений на андÑ?оид как заÑ?абоÑ?аÑ?Ñ? денÑ?ги на Ñ?Ñ?им игÑ?аÑ? блог на Ñ?емÑ? заÑ?абоÑ?ок в инÑ?еÑ?неÑ?е Ñ?каÑ?аÑ?Ñ? игÑ?Ñ? дÑ?аг Ñ?ейÑ?инг 3d мод много денег игÑ?а пÑ?еÑ?Ñ?олов денÑ?ги гÑ?ажданÑ?кой войнÑ? лÑ?койл Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ? каÑ?Ñ?Ñ? бонÑ?Ñ?ов Ñ?айÑ? длÑ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?иÑ? кейÑ?ов кÑ? го беÑ?плаÑ?но игÑ?а Ñ? вÑ?водом денег авÑ?обÑ?Ñ? игÑ?овÑ?е новоÑ?Ñ?и оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ?

Ñ?Ñ?од Ñ?азвал Ñ?воими Ñ?Ñ?ками Ñ?еÑ?и амÑ?леÑ? https://bradex.ru/forum/user/2724/ игÑ?а Ñ?кономиÑ?еÑ?каÑ? опиÑ?ание http://traditciya.ru/communication/forum/user/1527058/ взÑ?Ñ?кание долгов мÑ?ниÑ?ипалÑ?нÑ?Ñ? обÑ?азований http://xn--80aacdcpcxy0b1bzf.xn--p1ai/forum/?PAGE_NAME=profile_vi
ew&UID=325615 деÑ?Ñ?кие игÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?елÑ?лки онлайн беÑ?плаÑ?но и без Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ии длÑ? малÑ?Ñ?иков https://ruplastika.ru/forum/user/258012/ Ñ?еÑ?виÑ? Ñ?оÑ?Ñ?инг в джино http://nopriz.ru/forum/user/17994/

клÑ?Ñ? игÑ?Ñ? на денÑ?ги Ñ?каÑ?аÑ?Ñ? игÑ?Ñ? на Ñ?еалÑ?нÑ?е денÑ?ги Ñ? бонÑ?Ñ?ом игÑ?Ñ? в Ñ?еалÑ?ном вÑ?емени Ñ? вÑ?водом денег новÑ?е Ñ?емÑ? заÑ?абоÑ?ка в инÑ?еÑ?неÑ?е Ñ?каÑ?аÑ?Ñ? пÑ?огÑ?аммÑ? длÑ? игÑ? накÑ?Ñ?Ñ?ка денег кодÑ? длÑ? кÑ? го Ñ?Ñ?леÑ?ок Ñ?еÑ?веÑ?а Ñ? беÑ?плаÑ?нÑ?м донаÑ? кейÑ?ами в майнкÑ?аÑ?Ñ? казино без депозиÑ?а бонÑ?Ñ? за Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ? 100 Ñ?знаÑ?Ñ? бонÑ?Ñ? код world of tanks онлайн игÑ?а в Ñ?Ñ?леÑ?кÑ? на денÑ?ги

бонÑ?Ñ? кодÑ? на 2016 воÑ? https://www.chelyabinskhockey.ru/forum/user/23755/ оÑ?нованиÑ? Ñ?оÑ?Ñ?авлениÑ? договоÑ?ов http://homfo.ru/forum/user/13455/ бÑ?кмекеÑ?Ñ?каÑ? беÑ?Ñ?иÑ?и Ñ?Ñ?авки http://ananasspb.ru/communication/forum/user/263436/ заÑ?абоÑ?аÑ?Ñ? в казино на бонÑ?Ñ?аÑ? http://lyceum8.su/communication/forum/user/82434/ как заÑ?абоÑ?аÑ?Ñ? денÑ?ги в инÑ?еÑ?неÑ?е без вложений новиÑ?кÑ? бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?о Ñ? нÑ?лÑ? http://enerproekt.com/communication/forum/user/185286/
Reply Normanmok
6:44 on 10 July, 2020 
ЮвелиÑ?нÑ?е изделиÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?е должнÑ? имеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? каждой девÑ?Ñ?ки, коÑ?оÑ?аÑ? вÑ?егда Ñ?оÑ?еÑ? бÑ?Ñ?Ñ? в моде? ЮвелиÑ?нÑ?е Ñ?кÑ?аÑ?ениÑ? Ñ? дÑ?агоÑ?еннÑ?ми камнÑ?ми: бÑ?иллианÑ?Ñ?, Ñ?апÑ?иÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?бинÑ?, изÑ?мÑ?Ñ?дÑ?, поÑ?Ñ?оÑ?нно оÑ?Ñ?анÑ?Ñ?Ñ?Ñ? клаÑ?Ñ?икой и николи не вÑ?Ñ?одÑ?Ñ? из модÑ?. СилÑ?наÑ? женÑ?ина, доÑ?Ñ?игÑ?аÑ? незавиÑ?имоÑ?Ñ?и в жизни и маÑ?еÑ?иалÑ?ном поза обÑ?заÑ?елÑ?но должна имеÑ?Ñ? комплекÑ?Ñ? гаÑ?ниÑ?Ñ?Ñ?Ñ? из неÑ?колÑ?киÑ? Ñ?велиÑ?нÑ?Ñ? изделий: Ñ?епоÑ?ка - бÑ?аÑ?леÑ?, пеÑ?Ñ?Ñ?енÑ? - Ñ?еÑ?Ñ?ги, колÑ?е Ñ? Ñ?еÑ?Ñ?гами и колÑ?Ñ?ом, и Ñ?. п.) Ð?лавное Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?кÑ?аÑ?ениÑ? Ñ?оÑ?еÑ?алиÑ?Ñ? Ñ?ообÑ?азно дÑ?агоÑ?еннÑ?м камнÑ?м и Ñ?Ñ?илÑ? Ñ?Ñ?иÑ? изделий. Ð?е Ñ?Ñ?оиÑ? меÑ?Ñ?аÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о дÑ?агоÑ?еннÑ?е подаÑ?ки лÑ?бÑ?Ñ? Ñ?олÑ?ко пÑ?едÑ?Ñ?авиÑ?елÑ?ниÑ?Ñ? пÑ?екÑ?аÑ?ного пола. Ð?Ñ?жÑ?инÑ? Ñ?оже Ñ?пизодиÑ?еÑ?ки пÑ?едпоÑ?иÑ?аÑ?Ñ? даваÑ?Ñ? Ñ?ебе неболÑ?Ñ?ие Ñ?адоÑ?Ñ?и. Ð?Ñ?Ñ?оÑ?ики даже бÑ?дÑ?о не могÑ?Ñ? Ñ?еÑ?иÑ?Ñ?, комÑ? пÑ?инадлежиÑ? поÑ?Ñ?ение введениÑ? в модÑ? Ñ?кÑ?аÑ?ений. Ð?амÑ? издавна лÑ?били вÑ?евозможнÑ?е бÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?икаÑ?нÑ?е Ñ?еÑ?Ñ?ги. ТолÑ?ко Ñ?епеÑ?Ñ? наÑ?одÑ?Ñ? маÑ?Ñ?Ñ? Ñ?епей из золоÑ?а, а Ñ?акже дÑ?Ñ?гиÑ? Ñ?кÑ?аÑ?ений, коÑ?оÑ?Ñ?е пÑ?инадлежали мÑ?жÑ?инам. ЭÑ?о кÑ?аÑ?ноÑ?еÑ?ивее Ñ?олÑ?ко говоÑ?иÑ? о Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?, коÑ?оÑ?Ñ?й не иÑ?клÑ?Ñ?иÑ?елÑ?но женÑ?инÑ? издавна лÑ?бÑ?Ñ? Ñ?велиÑ?нÑ?е Ñ?кÑ?аÑ?ениÑ?.
ЮвелиÑ?Ñ? оÑ?Ñ?одÑ?Ñ?Ñ? не забÑ?ваÑ?Ñ? о кÑ?лон камеÑ?ек Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?, коÑ?оÑ?Ñ?й и мÑ?жÑ?инÑ? доÑ?Ñ?ойнÑ? Ñ?кÑ?аÑ?ений. Ð?ни Ñ?оздаÑ?Ñ? великолепнÑ?е модели, коÑ?оÑ?Ñ?е подÑ?еÑ?киваÑ?Ñ? облиÑ?Ñ?е иÑ? обладаÑ?елÑ?. Ð?аиболее обÑ?азÑ?овÑ?й Ñ?азноÑ?Ñ?ение â?? Ñ?епи из золоÑ?а длÑ? мÑ?жÑ?ин. ЭÑ?оÑ? вÑ?еленнаÑ? акÑ?еÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ов доÑ?Ñ?аÑ?оÑ?но Ñ?Ñ?Ñ?ог и макÑ?ималÑ?но Ñ?лажен. Ð?днако и в него даÑ?а Ñ?еÑ?ез вÑ?емени пÑ?ивноÑ?иÑ?Ñ?Ñ? некаÑ? Ñ?вежаÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?, коÑ?оÑ?аÑ? веÑ?Ñ? его обновлÑ?еÑ?. Ð?Ñ?не в магазинаÑ? позволиÑ?елÑ?но Ñ?видеÑ?Ñ? не Ñ?олÑ?ко Ñ?епи из веÑ?Ñ? пÑ?ивÑ?Ñ?ного желÑ?ого золоÑ?а, Ñ?олÑ?ко и из белого. Такое миÑ?Ñ?Ñ?а вÑ?глÑ?диÑ? оÑ?енÑ? Ñ?леганÑ?но и кÑ?аÑ?иво. Ð?одÑ?одиÑ? оно вÑ?ем, а Ñ?моÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? дейÑ?Ñ?виÑ?елÑ?но Ñ?вежо. СÑ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ? и дÑ?Ñ?гие ваÑ?ианÑ?Ñ? моделей Ñ?епоÑ?ек Ñ?Ñ?обÑ? мÑ?жÑ?ин, в коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? в одном изделии пÑ?иÑ?Ñ?дливÑ?м обÑ?азом комбиниÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?азнÑ?е Ñ?веÑ?а. Ð?Ñ?ваÑ?Ñ? изделиÑ? Ñ?азного плеÑ?ениÑ?, вÑ?евозможной длинÑ?, Ñ?ого или иного Ñ?аÑ?она, а Ñ?акже и Ñ?Ñ?илÑ?.
Ð?Ñ?иобÑ?еÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?д длÑ? мÑ?жÑ?инÑ? нÑ?не абÑ?олÑ?Ñ?но легко. Ð? Ñ?пеÑ?иализиÑ?ованнÑ?Ñ? Ñ?велиÑ?нÑ?Ñ? магазинаÑ?, да и в инÑ?еÑ?неÑ?е Ñ?оже пÑ?едÑ?Ñ?авлено огÑ?омное налиÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?кÑ?аÑ?ений Ñ?Ñ?обÑ? пÑ?едÑ?Ñ?авиÑ?елей Ñ?илÑ?ной половинÑ? Ñ?еловеÑ?еÑ?Ñ?ва. Ð?Ñ?де вÑ? Ñ?оÑ?иÑ?е пÑ?иобÑ?еÑ?Ñ?и каÑ?еÑ?Ñ?веннÑ?Ñ? Ñ?епоÑ?кÑ? и пÑ?и Ñ?Ñ?ом Ñ?Ñ?кономиÑ?Ñ?, Ñ?о поглоÑ?аÑ?Ñ? ваÑ?иаÑ?иÑ? покÑ?пки во вÑ?емиÑ?ной Ñ?еÑ?и. Ð?оÑ?до, коÑ?оÑ?Ñ?й Ñ?акие магазинÑ? Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ? Ñ? пÑ?оизводиÑ?елÑ?ми напÑ?Ñ?мÑ?Ñ?.
Ð?Ñ?ли вÑ? не знаеÑ?е, Ñ?Ñ?о подаÑ?иÑ?Ñ? лÑ?бимомÑ? мÑ?жÑ?инÑ? на какой-Ñ?о пÑ?аздник, не Ñ?Ñ?оиÑ? Ñ?азбиваÑ?Ñ? головÑ? в поиÑ?каÑ? опÑ?ималÑ?ного ваÑ?ианÑ?а. РÑ?д из золоÑ?а пÑ?оÑ?Ñ?ой идеалÑ?на. Ð?на вовек воÑ?Ñ?Ñ?ебована и желанна. ТакаÑ? Ñ?Ñ?оÑ?о доÑ?Ñ?авиÑ? много Ñ?адоÑ?Ñ?и и доволÑ?но лÑ?бимой веÑ?Ñ?Ñ?, коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? мÑ?жÑ?ина бÑ?деÑ? пеÑ?емеÑ?аÑ?Ñ? поÑ?Ñ?оÑ?нно. ТакÑ?а здеÑ?Ñ? игÑ?аеÑ? Ñ?же вÑ?оÑ?оÑ?Ñ?епеннÑ?Ñ? Ñ?олÑ?. Ð?лавное â?? Ñ?оÑ?оÑ?ий даÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?й Ñ?поÑ?обен Ñ?лÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? наÑ?Ñ?Ñ?оение.